top of page

Unngåelse av formuesskatt for nordmenn med formue i Spania


En fersk resolusjon utstedt av de spanske skattemyndighetene avklarer usikkerhet om eiere av formue i Spania som er bosatt i Norge på lik linje med de som bor i Spania, kan velge det regelsettet som gir lavest formuesskatt.

Bakgrunnen er at formuesskatten i Spania bestemmes både gjennom lovgivning med mulighet for lokale myndigheter til å redusere formuesskatten.

Fast eiendom er en av de typer aktiva som i Spania er underlagt formuesskatt i Spania. I dekretet er det nå bekreftet at personer skattemessig bosatt i andre EU eller EØS-land, på like linje med personer bosatt i Spania, kan velge mellom å bli beskattet etter det regelsettet som gjelder nasjonalt i Spania, eller som er bestemt av de lokale myndigheter.

Det er viktig å merke seg at denne muligheten er noe som du selv må velge. Dette gjøres sammen leveringen av den årlige skattemeldingen til spanske skattemyndigheter som skjer i perioden fra april til juni.

bottom of page